Jak uzyskać stałe pozwolenie na pobyt w Polsce?

Jak uzyskać stałe pozwolenie na pobyt w Polsce?

Jak uzyskać stałe pozwolenie na pobyt w Polsce?

Pobyty stałe odnoszą się do trwania w kraju o dłuższym okresie niż kilka miesięcy. W Polsce stałe pozwolenie na pobyt może uzyskać osoba mieszkająca za granicą, ale z obywatelstwem lub podobnym tytułem legalnego pobytu. Idea stałego pozwolenia na pobyt polega na posiadaniu ważnego dokumentu elektronicznego, który zezwala na pobyt w kraju do określonego czasu.

Kryteria stałego pobytu w Polsce

Aby uzyskać stałe pozwolenie na pobyt w Polsce, istnieją określone warunki, które muszą być spełnione:

 • Obywatelstwo polskie lub podobny tytuł legalnego pobytu
 • Okres pobytu w Polsce nie mniejszy niż pięć lat
 • Potwierdzone dochody z wystarczającą ilością środków do utrzymania się w Polsce
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ważne dokumenty podróży (w przypadku podróży za granicę)

Kwestie formalne

Aby wziąć udział w procesie uzyskiwania stałego pozwolenia na pobyt, należy wypełnić odpowiednie wnioski i przedstawić niezbędne dokumenty. W zależności od wymogów oraz przypadku, wymagane dokumenty mogą się różnić.

Należy przestrzegać wymogów transgranicznych, jeśli dotyczy to procesu ubiegania się o pozwolenie na stały pobyt w Polsce. W większości przypadków do dokumentacji wymagane jest dowód urodzenia, w pełni uregulowany stan cywilny, dowody uzyskania dochodu wystarczającego do utrzymania się i ubezpieczenie zdrowotne.

Ponieważ Polska należy do Unii Europejskiej, istnieje szereg dostępnych Co-finansowanych programów wymiany, które oferują stałe pozwolenia na pobyt i szereg innych korzyści. W tabeli poniżej szczegółowo opisano możliwe możliwości zdobycia stałego pozwolenia na pobyt w Polsce.

Tabela możliwości pozwolenia na stały pobyt w Polsce

Typ pozwolenia Parametry Źródła
Karta stałego pobytu Do pięciu lat pobytu Polska MSZ lub/i Ambasada
Unijna Karta Stalego Pobytu Więcej niż pięć lat pobytu Polska MSZ lub/i Ambasada
Dokument potwierdzający pracę Umowa o pracę lub inne dokumenty Organ pracy
Dokument potwierdzający status edukacji Regulaminy i certyfikaty Polskie uczelnie wyższe lub szkoły językowe
Program Wymiany Programy wymiany oferowane przez Polskę Strona Ministerstwa Spraw Zagraniczny

Ubiegając się o stałe pozwolenie na pobyt w Polsce, ważne jest rozumienie wymaganych warunków. Przestrzeganie wszystkich prawnych wymogów i zasad jest kluczowe dla procesu uzyskiwania stałego pozwolenia na pobyt w tym kraju.

Jak uzyskać stałe pozwolenie na pobyt w Polsce?

Zdobycie stałego pozwolenia na pobyt w Polsce na podstawie powodów politycznych, humanitarnych lub biznesowych wymaga poznania podstawowych wymogów stawianych przez administrację i przygotowania niezbędnych dokumentów.

Do uzyskania stałego pozwolenia na pobyt osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego, będzie niezbędne sharpikowanie dokumentu jakim jest Wniosek o stały pobyt. Osoba musi udowodnić, że ma powody do ubiegania się o pozwolenie oraz że spełnia wymogi określone przez techniki administracji.

Koniecznie należy także przygotować dokument tożsamości. Zależnie od narodowości należy przygotować inny dokument: paszport, kartę stałego pobytu lub inny dowód osobisty.

Następnie należy podpisać Umowę Oświadczenia, która zawiera dane osobiste, źródła dochodu i adres zamieszkania oraz złożyć ją w odpowiednim urzędzie. Dokumenty potwierdzające prawo do zamieszkania w Polsce powinny być złożone wraz z wnioskiem do komisji migracyjnej MSWiA

Uważnie należy także przetestować swoją wiedzę na temat Polski w celu zdania testu ustalającego poziom Kwalifikacji Polskości wyłonionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Tabela z polskim słownictwem

Polski English
Paszport Passport
Karta stałego pobytu Permanent residency card
Umowa Oświadczenia Declaration contract
Kwalifikacja Polskości Polish qualification

Ważne jest, aby zdobyć wszystkie niezbędne dokumenty, spełnić określone wymogi i odbyć test kwalifikacji, aby uzyskać pozwolenie na stały pobyt w Polsce.

Jak uzyskać stałe pozwolenie na pobyt w Polsce?

Ogólne wymagania do otrzymania stałego pozwolenia na pobyt

Wszyscy obcokrajowcy, którzy pragną w Polsce osiąść na stałe, muszą spełnić określone wymagania i wypełnić wszystkie formalności, aby móc uzyskać stałe pozwolenie na pobyt. Głównymi wymaganiami do uzyskania stałego pozwolenia na pobyt w Polsce są: pozytywna decyzja o udzieleniu gościny przez urząd właściwy, dobra sytuacja materialna i zaświadczenie uznane przez ustawę.

Aby móc otrzymać stałe pozwolenie na pobyt, należy spełnić następujące kryteria:

 • Posiadać stałe i trwałe źródło dochodu lub zapewnić własne środki na utrzymanie (minimalne wymagane środki zależne są od wielkości rodziny).
 • Posiadać co najmniej jedno z poniższych zaświadczeń:
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • zgoda na wykonywanie pracy w Polsce;
  • dokument potwierdzający, że jest się studentem lub doktorantem.
Kryterium Rodzaj wymaganego zaświadczenie
Dochody Dokumenty potwierdzające regularny dochód
Niekaralność Zaświadczenie z Prokuratury Rejonowej lub Sądu Rejonowego
Ubezpieczenie zdrowotne Karta Ubezpieczonego z NFZ lub dokument świadczący o objęciu ubezpieczeniem za granicą

Jeśli zastanawiasz się, jak osiągnąć legalny pobyt w Polsce – kliknij w link, aby dowiedzieć się jak uzyskać stałe pozwolenie na pobyt w Polsce: https://kancelaria-migrant.pl/en/blog-and-tips/foreigner-in-poland-legalization-of-stay.html.